Bombi (Trần Hoàng Minh Quý) -, Dota 2

Originalname: Trần Hoàng Minh Quý