Kiritych~ (Ilya Ulyanov) -, Dota 2

Originalname: Ilya Ulyanov